PARTNERZY

GMINA WADOWICE


Gmina Wadowice w ramach swoich zadań własnych od 2006r. podejmuje działania i współpracę z różnymi podmiotami w zakresie realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. AGRADO poprzez działanie Centrum Profilaktyki Społecznej w Wadowicach jest jednym z partnerów działania w obszarze profilaktyki narkomanii. Gmina Wadowice udziela nam wsparcia finansowego i merytorycznego w zakresie profilaktyki uniwersalnej, wskazującej i selektywnej.


KRAJOWE BIURO DS PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII


Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii wdraża i koordynuje krajową politykę przeciwdziałania narkomanii, ukierunkowaną na ograniczanie używania substancji psychoaktywnych. Otrzymaliśmy wsparcie merytoryczne i finansowe.


POLSKIE TOWARZYSTWO TERAPII MOTYWUJĄCEJ


PTTM jest stowarzyszeniem przedstawicieli zawodów z dziedziny lecznictwa, psychoterapii, pedagogiki,  którzy upowszechniają lub wykorzystują w swojej pracy klinicznej, naukowej lub dydaktycznej Dialog Motywujący. Otrzymaliśmy wsparcie merytoryczne w zakresie przeprowadzenia szkoleń zawodowych i prowadzenia superwizji.


POROZUMIENIE AUTYZM-POLSKA


Autyzm-Polska jest Porozumieniem Organizacji Pozarządowych Pracujących na Rzecz Dzieci i Osób Dorosłych z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami oraz Ich Rodzin. Porozumienie działa od 1998roku, skupia około 50 organizacji i ma na celu doprowadzenie do zapewnienia wszechstronnej, specjalistycznej pomocy wszystkim dzieciom i osobom dorosłym z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami oraz ich rodzinom tak, aby mogły one korzystać z przysługujących im praw w takim samym stopniu jak osoby pełnosprawne. Stowarzyszenie AGRADO zostało przyjęte do porozumienia z dniem 25 kwietnia 2013r.


 

POLSKA SIEĆ CENTRÓW WOLONTARIATU 


Wolontariat uczy, daje satysfakcję, pozwala nabrać dobrej energii życiowej, poznać wielu nowych ludzi i wzbogacić się o nowe doświadczenia. Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce od 1993r.
odpowiedzią na rosnące zainteresowanie ludzi tym rodzajem działalności. Realizujemy standardy tej sieci od 2005r. prowadząc: Centrum Wolontariatu AGRADO w Wadowicach.